1.2. O tym podręczniku

Oznaczenia użyte w tym podręczniku:

[Uwaga]Notatka

Ta sekcja zawiera notatkę

[Podpowiedź]Podpowiedź

Ta sekcja zawiera podpowiedź

[Ostrzeżenie]Ostrzeżenie

Ta sekcja zawiera ostrzeżenie

[Ważne]Ważne

Ta sekcja zawiera ważną informację

Sposób w jaki pokazywana jest zawartość plików (zwłaszcza konfiguracyjnych)

[database]
; Ta sekcja jest wspólna dla daemona i WebUi.

; Konfiguracja bazy danych 
host = localhost
user = aquapi
password = aquapi
database = aquapi
		

Sposób, w jaki przedstawiane są komendy do wpisania przez użytkownika i odpowiedzi systemu jest pokazany poniżej:

root@raspberrypi:~# make love 
make: *** No rule to make target `love'. Stop.

W tym przypadku użytkownik wpisał polecenie make love.